Grupa Oto:     Bolesławiec Brzeg Dzierzoniów Głogów Góra Śl. Jawor Jelenia Góra Kamienna Góra Kłodzko Legnica Lubań Lubin Lwówek Milicz Nowogrodziec Nysa Oława Oleśnica Paczków Polkowice
Środa Śl. Strzelin Świdnica Trzebnica Wałbrzych WielkaWyspa Wołów Wrocław Powiat Wrocławski Ząbkowice Śl. Zgorzelec Ziębice Złotoryja Nieruchomości Ogłoszenia Dobre Miejsca Dolny Śląsk

Środa Śląska
Strategia i inwestycje gminne na najbliższe 8 lat

     autor:
Share on Facebook   Share on Google+   Tweet about this on Twitter   Share on LinkedIn  
Na sesji średzkiej Rady Miejskiej 30 czerwca zaplanowano dyskusję i głosowanie nad kluczową uchwałą na najbliższe 8 lat.

Chodzi o uchwałę w sprawie zatwierdzenia „Aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Środy Śląskiej na lata 2015-2022 oraz Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy na lata 2015-2022”.

Osiem priorytetów

Gmina Środa Śląska, jako samorząd odpowiedzialny za gospodarowanie środkami publicznymi w swoich decyzjach opiera się przede wszystkim na planowaniu. Strategia Rozwoju Gminy wskazuje kierunki, w jakich powinna zmierzać gmina, aby zapewnić sobie zrównoważony, stały rozwój, jednocześnie dbając konsekwentnie o polepszanie warunków życia mieszkańców i wyższy poziom rozwoju.

Burmistrz Adam Ruciński uznał, iż przed rozpoczęciem realizacji programu wyborczego i występowaniem o środki unijne konieczna jest bardzo znacząca aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy oraz Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2015-2022 (WPI). Specjalnie powołany w tym celu Zespół ds. Aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy wraz z WPI na lata 2015-2022 określił osiem priorytetów rozwojowych gminy, którymi są: (1) zwiększenie potencjału ludnościowego Gminy Środa Śląska, (2) rozwój przedsiębiorczości, (3) zrównoważona komunikacja drogowa i transport, (4) ochrona środowiska, (5) bezpieczeństwo, (6) nowoczesna edukacja, (7) wdrożenie polityki senioralnej oraz (8) budowa społeczeństwa obywatelskiego. Powyższe priorytety rozwojowe wypracowano na podstawie analizy i diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej w Gminie.

Cele pośrednie

Wśród licznych celów pośrednich ustalonych dla poszczególnych priorytetów znalazły się m.in. takie jak: poprawa jakości i dostępności do infrastruktury społecznej, rozwój budownictwa wielomieszkaniowego, poprawa jakości i dostępności do infrastruktury społecznej, rozwój budownictwa wielomieszkaniowego, poprawa stanu przestrzeni publicznej poprzez rewitalizację przestrzeni miejskiej i substancji mieszkaniowej, stworzenie sprzyjających warunków do rozwoju mikro i małej przedsiębiorczości, ze szczególnym uwzględnieniem terenów wiejskich, zwiększenie skali wykorzystania podstref Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, budowa gminnego systemu komunikacji autobusowej, wdrożenie gospodarki niskoemisyjnej, w tym w szczególności poprawa jakości powietrza, zwiększenie bezpieczeństwa publicznego Gminy, poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, poprawa dostępności i budowa nowoczesnej infrastruktury edukacyjnej, budowa infrastruktury niezbędnej do świadczenia pomocy społecznej i zdrowotnej osobom w wieku senioralnym, czy promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego.

107 zadań – ponad 341 mln

Nieodzownym elementem każdej Strategii Rozwoju Gminy jest Wieloletni Plan Inwestycyjny (WPI) zawierający kluczowe i strategiczne inwestycje planowane do wykonania w celu realizacji założeń i priorytetów wskazanych w Strategii. Realizując tę praktykę Gmina Środa Śląska podczas aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy na lata 2015-2022 również WPI opracowała. Dokument podzielony został na 12 obszarów tematycznych zawierających wyodrębnione inwestycje konieczne do realizacji danych obszarów. To w sumie 107 zadań inwestycyjnych na kwotę ponad 341 mln zł w ciągu 8 lat tj. do końca 2022 r. Zdecydowana większość środków przeznaczonych na realizację tych zadań będzie pochodzić spoza budżetu gminy, a realizacje większości zadań inwestycyjnych uzależniona będzie od otrzymania wsparcia z środków zewnętrznych, w szczególności unijnych z RPO WD i PROW. Dwanaście obszarów zawiera inwestycje kluczowe dla mieszkańców i władz gminy, których realizacja w szczególny sposób wpłynie na zmianę naszego standardu życia.

• Obszar I - „Edukacja, opieka żłobkowo-przedszkolna”.

Priorytetowym zadaniem będzie budowa Gimnazjum na Winnej Górze, pod warunkiem uzyskania 85% dofinansowania ze środków unijnych oraz publiczny żłobek w Środzie Śląskiej, który zgodnie z założeniami ma zostać otwarty już we wrześniu przyszłego roku.

• Obszar II - „Aktywność gospodarcza i przedsiębiorczość”.

Kluczowe zadanie w tym obszarze to utworzenie Średzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości. Największym zadaniem pod względem kosztowym będzie budowa infrastruktury drogowej niezbędnej do obsługi potencjalnych inwestorów w dużej podstrefie LSSE oszacowana na ponad 66 mln zł w partnerstwie z LSSE – przy założeniu finansowego wsparcia zewnętrznego tej inwestycji.

• Obszar III - „Infrastruktura sportowo-rekreacyjna”.

Zawiera zadania budowy boisk sportowych ze sztuczną nawierzchnią i infrastruktury towarzyszącej w miejscowościach wiejskich oraz modernizację stadionu miejskiego. Zadaniem wyróżniającym się jest kręgielnia planowana w części budynkowej obecnego pawilonu przy stadionie miejskim OSiR.

• Obszar IV - „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych”.

Jest poświęcony szeroko pojętej rewitalizacji zarówno obszarów miejskich, jak i wiejskich. Kluczowym zadaniem jest planowana rewitalizacja przestrzeni publicznych (parków, skwerów, rynku) oraz rewitalizacja budynków wielorodzinnych w Środzie Śląskiej, oszacowana na 28 mln zł i planowana do realizacji w latach 2016-2022.

• Obszar V - „Infrastruktura komunikacyjna”.

Obejmuje budowę przebudowę i modernizację dróg gminnych, osiedlowych i powiatowych, w których gmina planuje partycypować w kosztach. Najistotniejsze pod względem wartości są tutaj drogi na osiedlach: Zachodnim, Ogrodnickim, Północnym i na „Winnej Górze” w Środzie Śląskiej oraz osiedlu „Buczki” w Ciechowie. Strategiczną pod względem funkcjonalnym i komunikacyjnym będzie przebudowa drogi pomiędzy Jugowcem i Chwalimierzem, wpisana do realizacji w 2018 r. oraz planowana w partnerstwie z Powiatem Średzkim modernizacja drogi powiatowej na odcinku Rakoszyce-Kulin-Cesarzowice wraz z budową chodników oraz ścieżki rowerowej Kulin-Rakoszyce.

• Obszar VI - „Wiejska infrastruktura społeczna”.

To przede wszystkim budowa i modernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach, które ich nie posiadają, bądź ich świetlice wiejskie nie spełniają obecnych norm i standardów. Najbardziej kosztownym zadaniem tego obszaru jest budowa świetlic w Rakoszycach i Cesarzowicach.

• Obszar VII - „Ochrona środowiska”.

Zawiera dokończenie kanalizacji miejscowości wiejskich, w których nie ma takiej infrastruktury. Na szczególną uwagę zasługują tutaj Wrocisławice, Wojczyce, a w dalszych latach Ogrodnica i Lipnica, a także bieżące uzupełnienia sieci kanalizacyjnej w Środzie Śląskiej i modernizacja sieci istniejącej.

• Obszar VIII - „Budownictwo socjalne i komunalne”.

Będzie realizowany przez systematyczne powiększanie zasobu mieszkaniowego gminy zarówno socjalnego jak i komunalnego. Kluczowym zadaniem tego obszaru będzie utworzenie nowego osiedla mieszkań socjalnych przy ul. Wiejskiej w Środzie Śląskiej na minimum 76 mieszkań w latach 2016-2018.

• Obszar IX - „Społeczeństwo informacyjne i obywatelskie”.

Jest ukierunkowany na rozwój tzw. e-usług dla społeczeństwa oraz umożliwienie załatwienia szeregu spraw administracyjnych za pośrednictwem sieci Internet. W ramach obszaru planowane jest również stworzenie i wdrożenie tzw. budżetu obywatelskiego, dzięki któremu mieszkańcy będą mieli realny wpływ na wybór zadań inwestycyjnych zgłoszonych do realizacji w budżecie gminy.

• Obszar X - „Bezpieczeństwo”.

Jest bardzo obszerny pod względem zakresów inwestycyjnych począwszy od nowych chodników po oświetlenie uliczne na terenie całej Gminy, sygnalizację świetlną na kluczowych skrzyżowaniach w Środzie Śląskiej, a także monitoring i retencję wodną. Jego kluczowym zadaniem jest monitoring wizyjny wielu newralgicznych punktów w mieście, a także miejscowościach wiejskich gminy, gdzie są ośrodki szkolno-przedszkolne

• Obszar XI - „Usługi społeczne”.

Zawiera realizację dwóch zadań inwestycyjnych: budowy ośrodka rehabilitacji dla dzieci niepełnosprawnych w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Ostoja i z innymi gminami powiatu oraz utworzenia Dziennego Domu Seniora w Środzie Śląskiej, przy ul. Mleczarskiej.

• Obszar XII - „Gospodarka niskoemisyjna i mobilność”.

Jeden z obszarów priorytetowych dla władz gminy, ukierunkowany na znaczącą poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych i wykorzystanie nowoczesnych technologii odnawialnych źródeł energii, m.in. w ramach programu PROSUMENT. Kluczowym zadaniem tego obszaru będzie utworzenie systemu autobusowej komunikacji gminnej opartego na nowoczesnym taborze busów, prawdopodobnie elektrycznych.

Więcej informacji znajdziesz w gazecie średzkiej
Express Średzki


(UM)o © 2007 - 2021 Otomedia sp. z o.o.
Redakcja  |   Reklama  |   Otomedia.pl
odwiedziny: 89490

Twój afisz
na grupie Otomedia.pl
zadzwoń: 512 745 851
e-mail: reklama@otomedia.pl
Znajdź wydarzenie
na naszym afiszu
Twój afisz
na grupie Otomedia.pl
zadzwoń: 512 745 851
e-mail: reklama@otomedia.pl